nird logo  
Bharatiya Vidya Bhavan's Vidyasharam NIRD & PR Campus, Rajendranagar, Hyderabad-30
nird logo  

SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE


1. CHAIRMAN                               Shri S. Gopalakrishnan,IA&AS(Retd.,)
                                                            Vice-Chairman,Hon.Secretary cum
                                                            Hon.Treasurer,Bharatiya Vidhya Bhavan
                                                            Hyderabad Kendra


2. Ex-Officio Secretary                    Shri B. Ravi Kiran, Principal
                                                            Bhavan's Vidyashram, NIRD&PRMEMBERS :                                                                                                    1. Shri K V Rao, Principal(Retd.,)
                             KV-Picket, Secundarabad                    2. Smt. D.V.Sandhya,Principal,KV NPA
                             Shivarampally,Rajendranagar,Hyderabad                    3. Smt. C Rama Devi, Director (Academics)
                             BVB-Hyderabad Kendra                    4. Shri. V Sriram, Assistant Director
                             BVB-Hyderabad Kendra                    5. Shri. Madan Rao, Education Officer
                             BVB-Hyderabad Kendra